Add a kezed!

a XV. Kerületi Önkormányzat
bűnmegelőzési projektje

Településbiztonság Nagyítás Civil tér Bűnmegelőzési tanácsadás Városrehabilitáció
Címlap
Vagyonvédelmi Centrum Gyermek- és ifjúságvédelem Áldozatvédelem Településbiztonság
Otthonaink biztonsága Az internet világa Időskorúak figyelmébe Nagyítás
Gépjárműveink biztonsága Iskolai erőszak Családon belüli erőszak Civil tér
Közterületi kameráink Függőségek Szexuális zaklatás Bűnmegelőzési tanácsadás
Közterületek veszélyei Segítő szervezetek Városrehabilitáció
Vásárlók védelme
Hírek Archívum Rendezvények A hónap témája

Danielisz Béla: A bűnmegelőzés jelentőségéről

Ahol a közösségi értékek csökkennek, ott az egyén frusztráltsága fokozottan tör a felszínre. Ha nincs olyan empatikus közeg, amely enyhíteni képes a negatív tulajdonságokat, előbb utóbb felszínre tör a szabályszegés vagy súlyosabb esetben a bűnelkövetés. Értékhiányos társadalmunkban jórészt hiányoznak azok az összekötő kapcsok, amelyek élhetőbbé tennék mikró-és makró környezetünket. Igen messziről kellene kezdenünk az elemzést, hogy miért is juthatunk-e megállapításra, de pillanatnyilag koncentráljunk a megelőzés jelentőségére és tartalmára! Az anómia egyik következménye, hogy pont a fokozott védelmet és a tiszteletet érdemlő korosztályok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve.

A fiatalkorúakat tekintve egyaránt szembe kell néznünk a családon belüli erőszak veszélyeivel, az internet világában fellelhető negatív kihívásokkal, valamint az iskolai erőszak lehetőségével. Bármennyire is furcsa minden esetben lehet áldozat és elkövető a fiatalkorú, nem feltétlenül szükséges a veszélyforrást a felnőtt társadalom soraiban keresnünk. Néhány esetben egyértelmű, más esetekben joggal vetődik fel a család szerepe nem csak az elkövetővé válás, hanem az áldozattá válás esetében is. A család, az óvoda és az iskola esetében különös jelentőséggel bír a bűnmegelőzés. Az állami, önkormányzati megelőző, védelmi mechanizmusoknak fontos szerepe van, a szakembereknek ezért minden támogatást meg kell adni, hogy feladatukat maradéktalanul elláthassák. Itt merül fel az odafigyelés, szolidaritás társadalmi értékként való megjelenítése, mivel leggyakrabban a környezet közönye vezet tragédiához. Napjainkban talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az internet, a közösségi média jelenti a legnagyobb veszélyt a fiatalokra. A szexuális ragadozóktól egészen az agresszív ideológiák terjesztőiig terjed a skála.

Az idős vagy idősebb korosztályok kiszolgáltatottsága egyértelmű. Életkori sajátosságaiknál fogva fokozott odafigyelést, gondoskodást még több megelőzési lehetőséget kell biztosítani számunkra. A legtöbbjük más korban szocializálódott, és sokszor pont ezt próbálják kihasználni, akár tudatosan akár ösztönösen a csalók vagy ilyen olyan tolvajok, besurranók. Gyakran a tekintélytiszteletet – állami vagy önkormányzati intézmény képviselőinek adják ki magukat -, vagy az egyenruhában való bizalmat – rendőrnek álcázva magukat, esetleg közszolgáltató dolgozójának öltözve – kihasználva törnek be, vagy csalnak ki pénzösszegeket, értékeket. Rendszeres tájékoztató előadásokkal, bemutatókkal csökkenthetők ezek a veszélyek.

Különös jelentősége van az utcának, mint közösségi térnek. Jól gondozott terek, az egymásra odafigyelő emberek csökkentik a bűnelkövetés lehetőségét. Ebben az esetben igen nagy jelentősége van az önkormányzati cselekvésnek.

„Ahol a polgári rend a közszolgálatokkal és az épületállománnyal együtt romlott le, ott az egyéb lehetőségek is leszűkülnek, de újjáélednek, ha javítjuk a környék életminőségén.”

Oscar Newman (1935. szeptember 30. - 2004. április 14.) építész, a védhető terek elméletének kidolgozásával lehetővé tette, hogy az építészet, tervezés eszközeivel olyan eszközt kapjanak a települések, mely alkalmazásával csökkenthetik a bűnalkalmakat, javítják az életminőséget és közösségteremtő terek jöhetnek létre. Ennek módszertanaként:

„... a társaadalmi irányelvek a következők:
 • a lakók bevonása a tervezés folyamatába a kezdeti fázistól,
 • a hosszú távú siker záloga a lakosoktól függő rendszerek kiépítése,
 • a lakosokkal történő munka során a köztér olyan módon történő felosztása kisebb területegységekre, amely tükrözi a lakók felelősségvállalását."

"Egyértelműen a település polgárainak önszerveződő és öntevékeny működésére van szükség, hogy a modell működőképes legyen. A tudatos településfejlesztés, várostervezés kereteit azonban a helyi önkormányzatoknak kell megteremteni. Az ő mozgósító erejük az, amely képes mobilizálni a település „bizalmi tőkéjét.”

A cél elérése érdekében minden lehetséges erőforrást összpontosítani kell a komplex biztonság megteremtése érdekében. Követve Newman munkamódszerét az alábbiakat tehetjük:

Egy helyi lakosokból álló csoporttal együtt dolgozva:

 • megnövelte a lakosságban a ‘tulajdonosi’ érzést azáltal, hogy a köztér 90%-át felosztotta családok és kisebb család csoportok között felhatalmazva őket az ellenőrzésre azáltal, hogy igazi és szimbolikus lekerítéseket hozott létre. A házak körüli területeket definiálta kerítéssel és szegélyekkel, és a terület egyes részeit átengedte családok csoportjainak, hogy műveljék, fenntartsák és használják. Ez a lépés a meglévő tereket sokkal attraktívabbá és működőbbé tette és az embereknek némi felügyeleti jogot adott egy kis darab földterület fölött, amelyet használni és élvezni voltak képesek.
 • csökkentette a projekt területén áthaladó gyalogos útvonalak számát annak érdekében, hogy limitálja a terület külső hozzáférését és egyben fokozza a megmaradt sétányok használatát. Csak azokat a sétányok maradtak meg a használatban, amelyek az egyes lakóegységek előtt haladtak el, ám ezek ki lettek egészítve üldögélésre vagy játékra alkalmas területrészekkel.
 • fejlesztette a közvilágítást.
 • az épületek külső homlokzatát különböző anyagokkal és színezéssel renoválta.
 • csökkentette a generációk közötti konfliktusok számát a lakosok között, a központi köztéren az egyes korcsoportok számára kijelölt és tervezett speciális helyek kialakításával. Ez az új térhálózat magába foglalt egy konzervatív, visszafogott területet az idősek számára; egy görbe vonalvezetésű, ‘lazára vett’ kamaszok számára tervezett területet; és egy nagy, erősen színezett játszó területet a gyerekeknek a terület közepén.”

A korszerű bűnmegelőzés, település biztonság axiómája, hogy a közösség bevonásával érhető csak el eredmény. Ennek eszköze azon társadalmi kapuk megnyitása, melyek ezt a célt szolgálják: "közeli rendészet", "biztonság kultúrája", "élhető város".

„A bűnmegelőzés és a bűnözéstől való félelem csökkentése szorosan összefügg a közösség újjáélesztésének kérdéskörével.”

A biztonság értelmezése lehetséges egy egyensúlyi állapotként, melyben a biztonság ellen ható tényezők kiegyenlítik a biztonság megőrzése érdekében ható erőket. Sajátossága, hogy pillanatnyi, térbeli, időbeli hatálya van. Természetesen abszolút biztonság nincs, csak elvárható biztonság létezik. Ennek megteremtésén együtt kell működnie az államnak, önkormányzatnak, magán társaságoknak és civil szervezeteknek.

David Osborne-Ted Gaebler írja „Új utak a közigazgatásban” című könyvének 8. fejezetében az előretekintő kormányzat, nem a gyógymódra a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.

Az állami, önkormányzati, magán- és civil erőforrások egyidejű és koordinált mozgósítása az egyetlen lehetséges útja a hatékony biztonsági modell megteremtésnek egy településen, városrészben, közösségben!

„A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia kiemelt beavatkozási területei az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

 • a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok,
 • a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok,
 • az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és
 • a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok elérésére fókuszál.

Az időskorúak életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, mindazonáltal a gyermeknek és fiataloknak való példamutatással összefüggésben aktivitásuk kiaknázható tőkét rejt magában. Ezért a stratégia valamennyi prioritásában horizontális szempontként előtérbe kell helyezni az idősek védelmét, segítését, lehetséges bevonásukat a bűnmegelőzési programokba.

Mindezen célok mellé felveendő még a társadalmi szolidaritás (támogatás, empátia, segítségnyújtás stb.) visszaállítása. Messzire vezető út ez, s nem feltétlenül a bűnmegelőzés kérdésköréből levezetve kell erre a következtetésre jutni, de mindenképpen kijelenthetjük, hogy a társadalmi szolidaritás és igazságosság messzemenőkig hozzájárul a komplex biztonság megteremtéséhez és a szubjektív biztonságérzet jelentős javításához!

 1. Giddens: A harmadik út, 103.oldal
 2. Kristin Faurest, Ph.D, Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék, Építészfórum, Védhető terek/1 Oscar Newman akcióban
 3. Kristin Faurest, Ph.D, Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar,Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
 4. Giddens: A harmadik út, 100.oldal
 5. id.mű 223.oldal
 6. Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 1744/2013.(X.17.) Korm.Határozat
×

Adatvédelemi tájékoztató

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat, vagy információt nyújt számunkra. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kérdéseire és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít a hírlevélhez történő csatlakozáshoz.

Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük

II: Honlapunk optimális használata

Főszabályként bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.

Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk, hogy milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja ki, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz.

III: Fogalom-meghatározások

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím.

V. Az adatkezelő

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeivel Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal látja el.
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postafiók: 1601 Budapest, Pf. 46.
Telefon: +36 1 305 3100
E-mail: info@bpxv.hu
weboldal: www.bpxv.hu

VI. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Adatkezelésre a honlap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy kéréseit teljesítsük vagy az Ön által kért szolgáltatást közvetítsük. Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.

VII. Az adatfeldolgozó

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatai törlését, amely intézkedést az Adatkezelő elérhetőségeinek felhasználásával bármely módon megtehet. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

IX. Rendelkezés a személyes adatokról

Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.

Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 napon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

X. Adatbiztonsági intézkedések - adatvédelem

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék.

Kötelezi magát továbbá, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. Adattovábbítás lehetősége

Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

XII. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulása hiányában jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi, illetve
 2. b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ez az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat.

XIII. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időrel módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.

Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

XIV. Jogérvényesítés lehetősége

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője adta ki.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017. május 19.

×

Információ az internetes sütikről

Mik azok a sütik, angolul "cookies"?

A süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Szinte minden weboldal használ sütiket, mivel azok nélkül a zökkenőmentes működés elképzelhetetlen.

Mire használjuk a sütiket?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a honlap üzemetetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Fontos szerepe van a sütiknek a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez. Ennek keretében adatokat kapunk a honlap és egyes oldalainak látogatottságáról, arról, hogy a felhasználó mennyi időt töltött egy-egy oldalon, a használt böngészőről és az eszközön futó operációs rendszerről. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a sütik személyes adatot?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Kivételt képeznek például azok a sütik, amik a böngésző számára megjegyezhetővé teszik a bejelentkezési adatokat vagy egy webáruházban megőrizhetővé teszik a kosárba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A sütik törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok többsége alapértelmezett esetben engedélyezi a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Ellenőrizze a böngésző süti beállításait!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépet csak ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépet más is használja(például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját, melyet legkényelmesebben az automatikus frissítés beállításával érhet el.

×

Impresszum

Az addakezed.bpxv.hu címen található honlap Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának "ADD A KEZED!" - elnevezésű bűnmegelőzési projektjének hivatalos honlapja.

Felelős kiadó: dr. Lamperth Mónika jegyző

A honlap szerkesztője: Beke Károly, csoportvezető, Stratégiai és Tájékoztatási Csoport
email címe: beke.karoly@bpxv.hu

Az addakezed.bpxv.hu aldomain tulajdonosa Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

Tárhelyszolgáltató: Zomsys Media Kft
Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos út 99.