Add a kezed!

a XV. Kerületi Önkormányzat
bűnmegelőzési projektje

Településbiztonság Nagyítás Civil tér Bűnmegelőzési tanácsadás Városrehabilitáció
Címlap
Vagyonvédelmi Centrum Gyermek- és ifjúságvédelem Áldozatvédelem Településbiztonság
Otthonaink biztonsága Az internet világa Időskorúak figyelmébe Nagyítás
Gépjárműveink biztonsága Iskolai erőszak Családon belüli erőszak Civil tér
Közterületi kameráink Függőségek Szexuális zaklatás Bűnmegelőzési tanácsadás
Közterületek veszélyei Segítő szervezetek Városrehabilitáció
Vásárlók védelme
Hírek Archívum Rendezvények A hónap témája

Danielisz Béla: A bűnmegelőzés szervezés alapjai 1.rész

„Ha nem akadályoztad meg a bűn elkövetését, amikor megtehetted volna, bűnrészes vagy.” (Seneca)

A bűnmegelőzésről. A kezdetek.

A bűnmegelőzés, mint a rendészeti (közbiztonsági) szervek cselekvését meghatározó gondolkodásmód, rendészeti filozófia és cselekedetek sokasága egyszersmind. Múltbéli alapjait évszázadokkal korábban kell keresnünk, de egyes megközelítések szerint e gondolatok csírái már az ókori római gondolkodóknál fellelhetőek (Seneca)1

Caesare Beccaria2 megkerülhetetlen alakja a modern jogtudománynak és a felvilágosodásnak. Fő műve a „Bűnökről és büntetésekről”(1764), lefektette a modern büntetőjog alapjait és a megelőzés jogosultságát is egyértelműen megalapozta. Beccaria üzenetei világosak, ma is aktuálisak. A legnagyobb visszatartó erő a büntetés elkerülhetetlenségébe vetett hit, legjobb módszer az eredményes felderítés, de a legnehezebb feladat a megfelelő nevelés.

A nyomozó hatóságok inkább az első két tételre kell, hogy koncentráljanak, míg a társadalom egyéb felelős elemei az utóbbira. Az állampolgárok biztonságának része a közbiztonság, melynek egyik eleme a bűnmegelőzési tevékenység. Hiszen a közbiztonságot egy olyan társadalmi termékként azonosíthatjuk, melynek előállításában részt vesz az állam, önkormányzatok, civil szervezetek és a magán biztonsági társaságok. Mindezek együttes tevékenysége adja a közbiztonság minőségét, vagyis a szubjektív biztonságérzetet. A komplex biztonság fogalma jelentősen túlterjeszkedik a hétköznapi értelemben használt közbiztonsági keretrendszeren, más társadalmi aktorokat von be, de ezen tevékenységi körben is jelentős szerepe lehet a bűnmegelőzés fogalomrendszerének és tevékenységi körének.

A bűnmegelőzési cselekvésnél és programoknál figyelemmel kell lennünk arra a tényre, hogy objektívan ez a legkevésbé mérhető tevékenységi sor. Némely esetben pl. a nevelés területén csak évek múlva jelentkezik a hatása. „Jobban kell szeretnünk unokáinkat, mint önmagunkat.”3 Joggal merül fel a kérdés: miért van ez? Elsősorban azért, mert a bűnmegelőzésnek az emberek mindennapi gondolkodásmódjába kell beépülnie, egyes cselekedeteik rutinszerűvé kell, hogy váljanak. Amikor valaki önkéntelenül is egy korábban hallott vagy elsajátított módszer alapján kerül el egy olyan szituációt, mely bűncselekménnyé alakulhatott volna, esetleg egy közlekedési balesetet, akkor beszélhetünk a bűnmegelőzési ismeretek hasznosulásáról. Csakhogy lehetséges, hogy ebben az esetben maga az illető nem vél összefüggést felfedezni a bűnmegelőzési módszertanok és a cselekvése között.

Magyarországon a bűnmegelőzés gondolatköre az 1990-es évek közepétől nyert valódi polgárjogot. Elméleti megközelítések és gyakorlati cselekedetek már korábban is voltak, de ekkor alkotta meg a Fővárosi Önkormányzat az első bűnmegelőzési stratégiát. Az elméleti megközelítésen túl cselekvési tervek is készültek, melyek a prioritásoknak megfelelően határozták meg a Hivatal cselekvési kötelességeit. Ebből kifolyólag a képviselő testület – mint politikai testület – foglalkozott a kérdéssel, a beszámolókkal. 2003-ban Országgyűlési Határozat született a bűnmegelőzés feladatköréről, melyet 2013-ban Kormány Határozat váltott fel. Ezek értékelése, elemzése nem e tanulmány feladata, így erre nem tér ki.

Bűnmegelőzés a nemzetközi gondolkodásban.

A bűn és az emberiség szinte egyidős. Hosszú évezredek tapasztalata alapján sikerült ráébredni, hogy a bűnelkövetés hosszú távon az emberiséggel együtt létező társadalmi valóság, melyet puszta rendőri erővel felszámolni nem lehet. A jóléti társadalmak későbbi tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy a társadalmi jólét növekedése nem arányos a bűncselekmények számának csökkenésével.

Az ENSZ 1950-ben fogalmazta meg először a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatrendszerét és elkötelezettségét. 1972, 1974, 1977 azok a mérföldkövek, amikor megerősítésre kerültek az ENSZ feladatai. Az ENSZ 1980-ban fogadta el a bűnözés megelőzéséről és a bűnözők kezeléséről szóló jelentést. (Később ezt „Caracasi Deklaráció” néven fogadták el.) Az ENSZ legközelebb 1990-ben fogadott el újabb ajánlásokat e területen.

Az Európai Unió is foglalkozott/foglalkozik a bűnmegelőzés kérdéskörével. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása e tárgyban 1987-ben született. Ugyan ebben az évben alakult meg az EFUS4 , mely az európai városok szövetsége és kiemelten foglalkozik a megelőzés kérdéskörével. 2009-ben jött létre az Európai Bűnmegelőzési Hálózat az EUCPN.5

A bűnmegelőzés feltételrendszere.

Az előbbiekben vázolt elméleti alapok megléte elengedhetetlenül szükséges, hogy hatékony és eredményes bűnmegelőzési szervezésről beszélhessünk. A prioritások meghatározása, és a módszertan elérhetővé tétele szintén alapvető fontosságú.

Rendelkezünk a megfelelő elméleti alapokkal és prioritási sorrenddel (gyermek-és ifjúságvédelem, áldozattá válás megelőzése, áldozatvédelem, településbiztonság stb.) ahhoz, hogy sorra vegyük azokat a (köz) biztonsági szereplőket, akik tevékenységük során megvalósíthatják az elmélet és gyakorlat egységét.

A megfelelő társadalmi közegnek, amely befogadja a bűnmegelőzés gondolatát (filozófiáját), magáévá teszi a cselekvés szükségességét és találkozik egy bizonyos „vezetői akarattal”. A Zaragozai Manifesztum6 ugyan utal a helyi képviselők és polgármesterek megkerülhetetlen szerepére, mint közvetítő, összekötő személyekre, de ennek elfogadottsága ma még nem egyértelmű jelenlegi társadalmi közegünkben. Misztifikáció nélkül a „vezetői akarat” azt a felismerést jelenti, hogy a szélesebb értelemben vett társadalomnak is van, sőt döntő szerepe van a bűnmegelőzés alakításában és gyakorlásában, ezért kooperációra van szükség a hivatásszerűen a közbiztonsággal foglalkozó szervezetek, a civil, önkéntes szervezetek között és az arra fogékony polgárok közösségei között. Ennek legjobb szervezője a helyi önkormányzat, szakmai támasza a helyben működő köztisztviselőkből álló Hivatal lehet. A „vezetői akarat” szakmai, gazdasági, sőt rendészetpolitikai támogatást is jelent. Mindezek nélkül erősen csökken a hatékonyság és a programokkal elérhető polgárok száma.

A közbiztonság fenntartásában résztvevő szervezetek

Alapesetben minden rendészeti jogosultsággal rendelkező szervezet végezhet, sőt minden bizonnyal végez is bűnmegelőzési tevékenységet. Lehet, hogy némelyek ezt úgy valósítják meg, hogy nem azonosítják a cselekedetüket vagy annak következményeit a bűnmegelőzés feladatrendszerével, de attól még hatékonyan előznek meg bizonyos cselekményeket. (Halőrök rendszeres járőr tevékenysége és ellenőrzései megelőzik a halászattal, horgászattal kapcsolatos bűncselekményeket, szabálysértéseket.) Minden rendészeti szervet nem azonosítunk most, csak azokat, amelyek leginkább reflektorfényben vannak vagy lehetnének.

Rendőrség

Az állampolgárok túlnyomó része mind a mai napig a közbiztonságot a rendőrség tevékenységével azonosítja. Ezen túl minden más valami, ami vagy kellemes vagy kellemetlen, de semmi képen sem a közbiztonság fenntartásának a része. Ezen szemlélet miatt alapvető jelentőségű, hogy a rendőrség képviselői aktívan részt vegyenek a bűnmegelőzési feladatokban és tudatosítsák az állampolgárokban a tevékenység jelentőségét.

Közterület-felügyelet (Önkormányzati Rendészet)

A helyi közterületi rend legfőbb letéteményesei a közterület-felügyelők. Önkormányzati Rendészként jelentős jogosítványokkal rendelkeznek, széleskörű felhatalmazással. A legtöbb kutatás a közterületi rendetlenségeket azonosítja, mint az emberek biztonságérzetét leginkább zavaró tényezőket, ezért ezek visszaszorítása közvetlen hatással van a szubjektív biztonságérzet javítására.

Polgárőrség

Mint a bűnmegelőzés legjelentősebb társadalmi szervezete. Önkéntes tevékenységük a társadalmi bűnmegelőzés alapja. Tevékenységük bemutatása (megelőző járőrözés, cselekmény megakadályozása stb.) az aktív bűnmegelőzés kulcsa.

Más társadalmi szervezetek bevonása a bűnmegelőzési tevékenységbe szélesíti azt a bázist (pl. állatvédelem, környezetvédelem), amelyen eredményes tevékenységet lehet folytatni.

A fentieket összefoglalóan nevezhetjük támogató vagy befogadó közegnek. Állami, önkormányzati, civil összefogással lehet hatékony, számos célcsoportot elérő bűnmegelőzési tevékenységet kifejteni.

Összefoglalva

Rendelkeznünk kell megfelelő elméleti alapokkal, nemzetközi kitekintéssel. Nem árt tájékozottnak lenni a gyakorlatban már működő programokkal kapcsolatban. Támogató közeg a döntéshozók szintjén, befogadó közeg a végrehajtók szintjén. Társadalmi igény, hogy a közbiztonság javításáért a közösség szintjén is tegyünk valamit! Minden szükséges faktor megléte esetén magasabb szintre emelhetjük a bűnmegelőzési szervezést és a cselekvés orientált fázisba léphetünk.


Lábjegyzetek: források, megjegyzések

1„Ami megtörtént azt meg nem történné tenni, úgy sem lehet, a jövőbenieket kell megelőzni”

2 Márki (Marchese de Bonensena) (Milánó, 1738. március 15. – Milánó, 1794. november 28.). Olasz jogtudós, író, publicista, a modern büntetőjog és a felvilágosodás jelentős alakja.

3 Jim Dator jövőkutató, Hawaii Egyetem

4 European Forum for Urban Security (Székhely: Párizs)

5 A Tanács 2009. november 30.i határozata.

6 EFUS, Zaragoza,2006.


×

Adatvédelemi tájékoztató

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat, vagy információt nyújt számunkra. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kérdéseire és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít a hírlevélhez történő csatlakozáshoz.

Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük

II: Honlapunk optimális használata

Főszabályként bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.

Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk, hogy milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja ki, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz.

III: Fogalom-meghatározások

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím.

V. Az adatkezelő

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeivel Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal látja el.
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postafiók: 1601 Budapest, Pf. 46.
Telefon: +36 1 305 3100
E-mail: info@bpxv.hu
weboldal: www.bpxv.hu

VI. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Adatkezelésre a honlap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy kéréseit teljesítsük vagy az Ön által kért szolgáltatást közvetítsük. Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.

VII. Az adatfeldolgozó

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatai törlését, amely intézkedést az Adatkezelő elérhetőségeinek felhasználásával bármely módon megtehet. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

IX. Rendelkezés a személyes adatokról

Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.

Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 napon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

X. Adatbiztonsági intézkedések - adatvédelem

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék.

Kötelezi magát továbbá, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. Adattovábbítás lehetősége

Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

XII. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő

  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulása hiányában jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi, illetve
  2. b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ez az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat.

XIII. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időrel módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.

Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

XIV. Jogérvényesítés lehetősége

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője adta ki.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017. május 19.

×

Információ az internetes sütikről

Mik azok a sütik, angolul "cookies"?

A süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Szinte minden weboldal használ sütiket, mivel azok nélkül a zökkenőmentes működés elképzelhetetlen.

Mire használjuk a sütiket?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a honlap üzemetetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Fontos szerepe van a sütiknek a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez. Ennek keretében adatokat kapunk a honlap és egyes oldalainak látogatottságáról, arról, hogy a felhasználó mennyi időt töltött egy-egy oldalon, a használt böngészőről és az eszközön futó operációs rendszerről. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a sütik személyes adatot?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Kivételt képeznek például azok a sütik, amik a böngésző számára megjegyezhetővé teszik a bejelentkezési adatokat vagy egy webáruházban megőrizhetővé teszik a kosárba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A sütik törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok többsége alapértelmezett esetben engedélyezi a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Ellenőrizze a böngésző süti beállításait!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépet csak ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépet más is használja(például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját, melyet legkényelmesebben az automatikus frissítés beállításával érhet el.

×

Impresszum

Az addakezed.bpxv.hu címen található honlap Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának "ADD A KEZED!" - elnevezésű bűnmegelőzési projektjének hivatalos honlapja.

Felelős kiadó: dr. Lamperth Mónika jegyző

A honlap szerkesztője: Beke Károly, csoportvezető, Stratégiai és Tájékoztatási Csoport
email címe: beke.karoly@bpxv.hu

Az addakezed.bpxv.hu aldomain tulajdonosa Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

Tárhelyszolgáltató: Zomsys Media Kft
Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos út 99.