Add a kezed!

a XV. Kerületi Önkormányzat
bűnmegelőzési projektje

Településbiztonság Nagyítás Civil tér Bűnmegelőzési tanácsadás Városrehabilitáció
Címlap
Vagyonvédelmi Centrum Gyermek- és ifjúságvédelem Áldozatvédelem Településbiztonság
Otthonaink biztonsága Az internet világa Időskorúak figyelmébe Nagyítás
Gépjárműveink biztonsága Iskolai erőszak Családon belüli erőszak Civil tér
Közterületi kameráink Függőségek Szexuális zaklatás Bűnmegelőzési tanácsadás
Közterületek veszélyei Segítő szervezetek Városrehabilitáció
Vásárlók védelme
Hírek Archívum Rendezvények A hónap témája

Danielisz Béla: Rendfenntartás ANNO 3.rész

„A rendőri jogszabályok azért szaporodnak és azok rendelkezései azért mindig változatosabbak, mert a posztindusztriális államban az életviszonyok egyre sokrétűbbek és azok szervezésének szüksége egyre nagyobb.” (Magyary Zoltán)

Rendfenntartás 1919 és 1955 között

Szervezeti és hatásköri változások, rendészeti pluralizmusból a duális és monista rendszerbe.

Szemelvények a duális rendfenntartási modell kialakulásának időszakából 1919-1945.

Rákospalota urbanizációs fejlődésén keresztül szemlélve teljes képet kaphatunk a rendészeti tevékenység fejlődéséről az 1920-as évektől egészen 1945-ig, majd az ezt követő évtizedben. A magyar rendészetnek ezt az első időszakát dualista szakasznak nevezzük, de nem a korábban megismert 1867-es modell alapján, hanem mert a közbiztonságot alapvetően az állami rendőrség - a városokban – vidéken a Csendőrség tartotta fenn. A második időszak monista szakasz, mert kizárólag az állami rendőrség jogosult a rend fenntartására. Lássuk ezeknek a korszakoknak a jellegzetességeit:

A magyar kormány 1919. évi 5.047. M.E. számú rendeletével államosította a rendőrséget. A jogszabály rendezi a magyar állami rendőrség szervezetét, 1§-a kimondja, hogy:

A törvényhatósági és rendezett tanácsú városokban a rendőrhatóságot a magyar állami rendőrség gyakorolja, és a rendőri szolgálatot magyar állami rendőrközegek látják el.

Indokolt esetben a belügyminiszter ezt a jogot kiterjeszthette egyes községekre, község csoportokra is. A II. szakasz rendezte a magyar államrendőrség hatáskörét. Taglalta a területi hatáskört, ügyintéző hatáskört, közbiztonsági rendészetet, igazgatási rendészetet, a rendőri büntető bíráskodást, illetve a rendőri jog tartalmát. Részletezte a magyar állami rendőrség személyzeti és szolgálati viszonyait, ennek során a fegyelmi rendelkezéseket is rögzítették.

A VI. szakasz rendezte a költségeket a VII. vegyes és átmeneti rendelkezések államosítják az eddigi önkormányzati rendőrségek épületeit, ingóságait. Figyelemre méltó, hogy hatályon kívül helyezi az 1903. évi VIII. tc-t a magyar határrendőrségről.

A Nemzetgyűlés a jogszabályt az 1920.I. tc-vel elismerte jogszerűnek és érvényesnek (1920.évi I. tc. 10§).

A vidék rendfenntartása nem változott alapvetően az a Magyar Királyi Csendőrség feladata maradt. A csendőrkerületek diszlokációját értelemszerűen igazították az ország területéhez.

1922. évi VII. törvénycikk „a magyar királyi állami rendőrség és a magyar királyi csendőrség létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének megállapításáról” rendezte a magyar királyi állami rendőrség és csendőrség létszámát,12. 000 főben maximalizálva mindkét szervezet esetében. Ennek elsősorban a győztes hatalmak bizalmatlansága volt az oka.

Rendőrségi specializáció alapján jött létre a vizirendészet, mely kezdetben a Magyar Királyi Folyamőrség része volt. Az 1922. évi XIV. tc rendelkezett a magyar királyi folyamőrség szervezéséről, létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének megállapításáról.

A két világháború között egyéb rendészeti szervek is működtek az országban. A Magyar Királyi Vámőrség 1921-ben jött létre. Később átszervezésre került Magyar Királyi Határőrséggé.

A Magyar Királyi Pénzügyőrség, Büntetés végrehajtási szervezet, Magyar Királyi Testőrség, Magyar Királyi Koronaőrség, Képviselőházi Őrség kevés és viszonylag jelentéktelen változáson estek át a korábbi államszervezési időszakhoz képest.

Szemelvények a Magyar Rendőrség szervezeti átalakításainak történetéből, monista modell létrejötte. 1945-1955

Hiszem, hogy mindnyájan tudjuk: rend nélkül nincs élet és mi mindnyája élni akarunk. Tehát elsőrangú kötelességünk nekünk, akiket kiválasztottak erre a célra, hogy megteremtsük és fenntartsuk a rendet minden áron ügyszeretettel, fegyelmezettséggel, becsülettel és tudással.” (dr. Szimon István rendőraltábornagy)

Az 1945-ös esztendő a magyar rendészeti szervek történetében is fordulópont. Teljesen egyértelmű módon a közbiztonság fenntartására hivatott szervezeteknek is alkalmazkodniuk kellett az előállt politikai viszonyokhoz. Mindezekkel megkezdődött a Magyar Rendőrség átalakításának hosszadalmas folyamata.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1690/1945. M. E. számú rendelete „A csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről.” volt az első konkrét intézkedés. A jogszabály 5. §-a kimondja:

„(1) A magyar állam egész területén a belügyminiszter legfelsőbb felügyelete és ellenőrzése alatt a magyar államrendőrség gyakorolja az összes rendőrhatósági jogokat és látja el a rendőrközegei útján a rendőrszolgálatot.

A 7. § szervezeti kereteket határoz meg. A Belügyminiszter közvetlen felügyelete alatt Budapesti Főkapitányság és Vidéki Főkapitányság létesítendő, mint II. és III. fokú hatóság. 8. § rendezi az alsóbb fokú szervezeti formákat, mely szerint törvényhatóságonként főkapitányságok, ezek alá rendelve kapitányságok, végül a járási kapitányságok alá rendelve rendőrbiztosságok állítandók fel. A rendőrbiztosságok keretében indokolt esetben körzeti őrs szervezhető. A kormányrendelet kimondja továbbá, hogy Budapest tekintetében külön jogszabályban rendelkezik.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1. 700/ 1945. M. E. számú rendelete „A magyar államrendőrség felállításáról.” a következő igen fontos szabály. Ennek 5. §-a kimondja:

A megyei és városi főkapitányt, a járási és a megyei városi kapitányt, valamint a főkapitányságok és kapitányságok politikai osztályának vezetőjét kinevezésre az illetékes önkormányzat törvényhatósági bizottsága, illetve képviselőtestülete terjeszti fel.

Ugyanezen rendelet lehetővé teszi, hogy a rendőrség tagja vagy közege a Nemzetgyűlésben képviselt bármely párt tagja lehet (20. §)

Nem szervezeti kérdés, de az 1945. évi 145. 703. 12. B.M. számú rendelet teremti meg a jogi lehetőségét annak, hogy nők is felvételt nyerhessenek a magyar rendőrség soraiba.

A magyar belügyminiszter 145. 389/1945. IV.-12 B.M. számú rendelete „ A magyar határrendőrség felállítása tárgyában” rendezi a határrendészettel kapcsolatos kérdéseket. Köztes megoldásként úgy rendelkezik, hogy a határrendőrség állományába tartozók a Vidéki Főkapitányság állományába tartoznak és annak közvetlen alárendeltségében működnek.

A következő szervezet, amely felállításra került a magyar államrendőrség keretében, de önálló egységként, a magyar folyamrendőrség: a 144. 272/1945. IV-12. B.M. számú rendelettel.

Szervezeti változást hoz a belügyminiszter 533. 900/1946. B.M. számú rendelete, amely a kormány 10. 060/1946. M. E. számú rendeletében kapott felhatalmazás alapján megszünteti 1946. október hó 31.-i hatállyal a vármegyei főkapitányságokat, átkereszteli a városi főkapitányságot kapitánysággá, valamint rendelkezik a politikai rendészeti osztályok összevonásáról, a Vidéki Főkapitányság osztálya beolvad a budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztályába, országos hatáskört kap és ettől kezdve a „magyar államrendőrség államvédelmi osztálya” elnevezéssel bír.

A rendelet 5. §-a kijelöli a felügyelet és ellenőrzés szempontjából kialakítandó a vidéki főkapitányság alá tartozó felügyeleti körzeteket, úgy, hogy minden vármegye egy-egy felügyeleti körzetet képezzen. A felügyeleti körzet székhelye egybe esik a megye székhelyével. A felügyeleti körzet vezetésével megbízott személy a magyar államrendőrség ... Vármegyei felügyeleti körzetének szemlélője elnevezést viselheti. Fontos, hogy ezeket a személyeket a belügyminiszter bízza meg!

A belügyminiszter 535. 000/1946. B.M. számú rendelete „A magyar államrendőrség vidéki főkapitányságának, valamint az alája rendelt rendőri hatóságoknak szervezeti szabályzata tárgyában” állapítja meg a magyar rendőrség akkori szervezetét. Felhatalmazásait az 1. 690/1945. M. E. számú rendelet 16. §, valamint a 6. 690/1945. M. E. számú rendelet 5. §-ból valamint a 10. 060/1946. M. E. számú rendelet 1. §, 7. §-ból eredezteti. A Vidéki Főkapitányság hatásköre az egész országra kiterjed Nagy-Budapest kivételével.

A belügyminiszter 535.059/1946. B.M. számú rendelete rendezi az államvédelmi osztály szervezetét, továbbá feladat és ügykörét.

A belügyminiszter 274.000/1949. B.M. számú rendelete „A rendőrség szervezetének megváltoztatása tárgyában.” alapvető szervezeti változásokat hozott a rendőrség szervezetében. Mindenekelőtt kilenc kerületi rendőr-főkapitányságot hoznak létre. Nagy-budapesti, Észak-pesti, Székesfehérvári, Szombathelyi, Pécsi, Szegedi, Szolnoki, Debreceni, Miskolci elnevezéssel és székhellyel. A rendelet megőrzi a vármegyei rendőrségi szemlélő beosztást és azt részleteiben szabályozza (IV. fejezet, 11. §-14. §) A vármegyei rendőrségi szemlélő „Feladata az alárendelt hatóságok és szervek működésének összhangját és egyöntetűségét biztosítani, a belügyminiszter és a Főkapitány irányítását és rendelkezéseit közvetíteni és mindazt megtenni, ami a rendőrség feladatának sikeres megoldásához szükséges.”

A 277. 390/1949. B.M. számú rendelettel a belügyminiszter megszünteti az országos főkapitányi állást, melyet az 1.090/1946. M.E. számú rendelet hozott létre.

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 4.353/1949. (268) M. T. számú rendelete „Államvédelmi Hatóság szervezése tárgyában” ismét alapvető szervezeti átalakítást hozott magával a magyar rendészeti szerveket illetőleg.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelete „A rendőrségről” ismételten szabályozza, és szervezetében megváltoztatja a rendőrséget. A törvényerejű rendelet 4. §-a kimondja: „ A rendőrség szolgálatát fővárosi, megyei, városi (városi kerületi) és járási szervekre tagozódva látja el. A városi (városi kerületi) és a járási szervek rendőrőrsökre és körzeti megbízottakra tagozódnak.” A 4. § (2) bekezdése a rendőrség közvetlen irányítását és felügyeletét, valamint ellenőrzését a belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányságára ruházza.

A képek forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára.


×

Adatvédelemi tájékoztató

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat, vagy információt nyújt számunkra. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kérdéseire és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít a hírlevélhez történő csatlakozáshoz.

Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük

II: Honlapunk optimális használata

Főszabályként bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.

Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk, hogy milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja ki, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz.

III: Fogalom-meghatározások

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím.

V. Az adatkezelő

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeivel Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal látja el.
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postafiók: 1601 Budapest, Pf. 46.
Telefon: +36 1 305 3100
E-mail: info@bpxv.hu
weboldal: www.bpxv.hu

VI. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Adatkezelésre a honlap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy kéréseit teljesítsük vagy az Ön által kért szolgáltatást közvetítsük. Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.

VII. Az adatfeldolgozó

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatai törlését, amely intézkedést az Adatkezelő elérhetőségeinek felhasználásával bármely módon megtehet. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

IX. Rendelkezés a személyes adatokról

Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.

Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 napon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

X. Adatbiztonsági intézkedések - adatvédelem

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék.

Kötelezi magát továbbá, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. Adattovábbítás lehetősége

Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

XII. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő

  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulása hiányában jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi, illetve
  2. b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ez az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat.

XIII. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időrel módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.

Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

XIV. Jogérvényesítés lehetősége

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője adta ki.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017. május 19.

×

Információ az internetes sütikről

Mik azok a sütik, angolul "cookies"?

A süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Szinte minden weboldal használ sütiket, mivel azok nélkül a zökkenőmentes működés elképzelhetetlen.

Mire használjuk a sütiket?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a honlap üzemetetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Fontos szerepe van a sütiknek a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez. Ennek keretében adatokat kapunk a honlap és egyes oldalainak látogatottságáról, arról, hogy a felhasználó mennyi időt töltött egy-egy oldalon, a használt böngészőről és az eszközön futó operációs rendszerről. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a sütik személyes adatot?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Kivételt képeznek például azok a sütik, amik a böngésző számára megjegyezhetővé teszik a bejelentkezési adatokat vagy egy webáruházban megőrizhetővé teszik a kosárba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A sütik törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok többsége alapértelmezett esetben engedélyezi a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Ellenőrizze a böngésző süti beállításait!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépet csak ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépet más is használja(például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját, melyet legkényelmesebben az automatikus frissítés beállításával érhet el.

×

Impresszum

Az addakezed.bpxv.hu címen található honlap Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának "ADD A KEZED!" - elnevezésű bűnmegelőzési projektjének hivatalos honlapja.

Felelős kiadó: dr. Lamperth Mónika jegyző

A honlap szerkesztője: Beke Károly, csoportvezető, Stratégiai és Tájékoztatási Csoport
email címe: beke.karoly@bpxv.hu

Az addakezed.bpxv.hu aldomain tulajdonosa Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

Tárhelyszolgáltató: Zomsys Media Kft
Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos út 99.