Egy esztendeje: Add a kezed!

A XV.kerületi Önkormányzat sikeres bűnmegelőzési pályázatát követően 2017 áprilisában kezdett aktív bűnmegelőzési programsorozatának megvalósításába. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia főbb célkitűzéseinek megfelelően kialakított tematikus rendezvények jól illeszkedtek az általánosan elfogadott bűnmegelőzési paradigmába.

Főbb veszélyeztetett korosztályok aktív bevonása a programba, ifjúsági és időskorúak számára szervezett rendezvények, előadások, hogyan kerülhetik el az áldozattá válást, miképp lehet megelőzni vagy kezelni a drogokkal kapcsolatos problémákat a fiataloknak.

Számos más rendezvény is szolgálta aktív megelőzési ismeretek átadását. A településbiztonság és vagyonvédelem minden állampolgár számára hordoz pozitív és megszívlelendő tartalmat. Ezen túlmenően a településbiztonsági stratégia rámutat a városi vezetés által megteendő közigazgatási lépésekre is. Ennek keretében elvégzett közvélemény kutatás az” inkább biztonságos” kerület képét mutatja felénk.

Ennek tapasztalatai azonban nem mellőzhetőek egy korszerű városfejlesztési és üzemeltetési stratégia keretében. A közlekedésbiztonság tekintetében inkább a gépkocsi-és gépkocsiból való lopás megelőzésére koncentrált a program, de ez kiterjeszthető más közlekedésbiztonsági kérdésekre is. A tapasztalatok alapján szükséges is szélesebb alapokra helyezni a megelőzés és biztonság kérdéskörét.

Az „Add a kezed” honlap igen attraktív és gondosan szerkesztett tartalmával széles körben járul hozzá a program sikerességéhez, megismerhetőségéhez! Vagyonvédelmi tartalma segít lakásaink biztonságának növelésében. A honlap továbbvitele a program majdani befejezését követően is fontos lehet az Önkormányzat közbiztonsággal foglalkozó szakemberei számára.

A közbiztonságot erősítő rendészeti munka egyik alapja a lakosság magas fokú közbizalma. Ez teszi társadalmilag beágyazottá a rendészeti szerveket (azok dolgozóit) így elősegítve a hatékony interakciót a polgárokkal. Ennek fontos eszköze volt a kitelepülések sorozata a kerület forgalmas pontjain. A személyes találkozó az aktuális szakmai témákban készült kérdőív kitöltése valamint a megbeszélés lehetősége jól szolgálta ennek a bizalmi indexnek a növelését. Tekinthetjük ezt a hatékonyság növelésére szolgáló eszköznek. A program emblémájával ellátott szóróanyagok pedig segítik, hogy hosszabb távon emlékezzenek a résztvevők a bűnmegelőzési tevékenységre.

A közbiztonságot tekinthetjük olyan társadalmi terméknek, amelynek előállításában részt vesz az állam, önkormányzatok, civil szervezetek és a magán biztonsági társaságok. Az „Add a kezed” program aktív résztvevői voltak mindvégig a kerületi Rendőrkapitányság munkatársai az Önkormányzati Rendészet dolgozói és a Palotai Polgárőrség tagjai. (Jegyezzük meg, hogy a kitelepülések helyszínén, ha nem is a program részeként, de jelen voltak vagyonőrök is!) Aktivitásuk és elkötelezettségük nélkül nem lehetne közbizalmat építeni. Köszönet minden résztvevőnek!

A kerületi Önkormányzat Képviselőtestületi döntésének következtében a program 2018. december 31-ig folytatódik. Reményeink szerint változatlan szakmai színvonalon, elkötelezettséggel változatos szakmai tartalommal. Továbbra is bátran kereshetik a program emblémájával ellátott plakátokat, szórólapokat, internetes felületeket.

A bűnmegelőzés eseményhorizontján egy esztendő nem nagy idő, de minden egyes esztendő erősíti azt a gondolatot, amelyet egy jövő kutató szakember fogalmazott meg „jobban kell szeretni unokáinkat, mint önmagunkat” esélyt teremtve számukra egy élhetőbb világ birtokba vételéhez!

Projekt menedzsment

A PROJEKTRŐL

A PROJEKTRŐL

VAGYONVÉDELMI CENTRUM
TELEPÜLÉSBIZTONSÁG
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
ÁLDOZATVÉDELEM

A biztonság minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen azonos és a lehető legjobb életminőségre. Az Önkormányzat az elmúlt években is igyekezett folyamatosan érvényesíteni a közbiztonsági szempontokat a Közbiztonsági Koncepcióban, az Idősügyi Koncepcióban, a Drogellenes Stratégiában is. A biztonság minden XV. kerületi lakos részére biztosított hozzáférésének megvalósítására törekvés áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet, ezért is fontos az „Add a kezed!” projekt.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által az idei évre szóló nyílt bűnmegelőzési pályázat kiírásakor fő cél volt, hogy a megpályázható komponensek összhangban legyenek az Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia négy fő prioritásával.

A 2015. júniusában elkészült kerületi Közbiztonsági Koncepció céljaival összhangban a kerület lakosságának, a különböző generációk biztonságának és életminőségének a bűnmegelőzés eszközeivel történő minőségi biztosítása olyan önként vállalt önkormányzati feladat, mely elkerülhetetlenné tette a pályázaton történő indulást.

A projekt a vagyonvédelmi centrum mellett három fő pillére épül, melyek a településbiztonság, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint az áldozatvédelem, áldozatsegítés és az áldozattá válás megelőzése.

VAGYONVÉDELMI CENTRUM

A Vagyonvédelmi centrum kialakítása és működtetése alprojekt közvetlen rövid- és egyben hosszú távú célja, hogy a minél szélesebb körben eljussanak a bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk a kerület lakosságához, melynek az egyik legelterjedtebb és leghatékonyabb eszköze az internet. A szakmai aloldal létrehozása és működtetése „vagyonvédelmi centrum” funkciót töltene be az on-line felületet biztosításával és hosszú távon biztosítaná a lakosság folyamatos felvilágosítását. Tekintettel a fenntarthatóság fontosságára!

A Vagyonvédelmi centrum kialakításának és működtetésének célcsoportja a kerület teljes lakossága, akik az interneten keresztül a mindennapi életüket, tevékenységüket érintő bűnmegelőzési ismereteket szerezhetnek, illetve arról tájékozódhatnak. A lakosság körében korosztálytól függetlenül egyre nagyobb igény van az elektronikus sajtó iránt, mely bármikor elérhető és szükség esetén kéznél van, akár mobil eszközön keresztül is. A szakmai aloldal működtetése elősegíti, hogy a lakosság bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereti bővüljenek, és prevenciós képességük folyamatosan fejlődjön.

A vagyonvédelmi centrum kialakításának célcsoportja a kerület lakossága, akik elektronikus felületen mindenki számára elérhető módon, folyamatos tájékoztatást kaphatnak a bűnmegelőzéssel kapcsolatos aktuális tudnivalókról, felhívva a figyelműket az áldozattá válás lehetőségeire. Cél, hogy a kerület lakosainak a bűnmegelőzéssel kapcsolatos attitűdje megváltozzon, az áldozattá válás megelőzését szolgáló prevenciós képessége fejlődjön, illetve kialakuljon.

A Vagyonvédelmi centrum projekt hosszú távon a támogatási időszak után is fenntartható, a rendszer kiépítésével az aloldal folyamatosan működtethető az önkormányzati honlap részeként, az önkormányzat humánerőforrásaira és elektronikus infrastruktúrájára támaszkodva.

TELEPÜLÉSBIZTONSÁG

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptemberi ülésén elfogadta az Önkormányzat 2015-2020. évekre vonatkozó Közbiztonsági Koncepcióját, melynek keretében meghatározta legfőbb célkitűzéseit, cselekvési területeit. A koncepció cselekvési területeként került megfogalmazásra, hogy a kerületi önkormányzat honlapján szerepeljen egy tematikus rész, amely a rendészeti és bűnmegelőzési feladatokkal foglalkozik.

Az Önkormányzat új honlapja 2015. december 1-jével indult, melyen a Koncepcióban foglaltaknak megfelelően a „Közbiztonság” főcím alatt a kerület lakosai tájékozódhatnak a rendészeti szervek elérhetőségéről, feladatairól és egyéb közérdekű adatokról. A Vagyonvédelmi centrum kialakításával és működtetésével bővíteni tudjuk a lakosságnak nyújtott szakmai tájékoztatások körét on-line módon közvetítve a legfontosabb információkat.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos szélesebb körű információk biztosítása érdekében a kerületi honlapról elérhető módon önálló domain névvel rendelkező szakmai aloldal létrehozását és működtetését tervezzük, amelyen a közbiztonsági alapismeretek túl, tematizált módon naprakész információkat tudunk nyújtani a kerület lakosai számára.

A pályázat keretében készített tájékoztatók, szóróanyagok a későbbiekben elektronikus felületen is elérhetők lennének. Lehetőséget teremtenénk a kerületi rendészeti szervek bemutatkozására és rendezvényeik ismertetésére. Az oldalon olyan új vagyonvédelmi eszközök és technikák bemutatására is lehetőség nyílna, melyek ismerete hozzájárulna az áldozattá válás esélyének csökkentéséhez. Folyamatos tájékoztatást nyújtanánk és reklámfelületet biztosítanánk a pályázat keretében szervezett programokról és eredményeiről.

TELEPÜLÉSBIZTONSÁGI STRATÉGIA

A településbiztonsági stratégia elkészítése során abból indulunk ki, hogy a közbiztonság egy olyan egyensúlyi állapot, amikor a közrend ellen fellépő és azt védő erők egyensúlyban vannak. A közbiztonság megteremtésében és fenntartásában részt vesz az állam, az önkormányzatok, civil szervezetek – így a Polgárőrség - és a magánbiztonsági vállalkozások egyaránt.

Az önkormányzatok világosan elhatárolt törvényi feladatrendszerben olyan bűnmegelőzési szolgáltatást tudnak nyújtani állampolgáraik számára, mely a településbiztonság alapja. Ez például a koordináltan működő alrendszerek folyamatos és zökkenőmentes üzemelésének biztosítása, ahol az egyes elemek képesek átvenni mások funkcióját, de tartós károsodás esetén szükséges az üzemeltető hatékony és gyors beavatkozása. Ilyen alrendszerek a város(rész) folyamatos működését biztosító szolgáltatások: közlekedés, áram-, víz-, csatorna-, gázszolgáltatás, hulladékszállítás és kommunikációs csatornák.

A településbiztonsági stratégia elkészítését azok a közbiztonsági tendenciák indokolják, amelyek a település életében megfigyelhetők. Mindezek lehetnek negatív vagy pozitív irányúak, melyekre az önkormányzatnak folyamatosan reagálnia kell. Ezért szükséges áttekinteni azokat az önálló cselekvési lehetőségeket, amelyek az önkormányzat rendelkezésére állnak, illetve azokat az irányokat kijelölni, melyek hozzásegíthetik az önkormányzatot, hogy hatékony eszközöket találjanak az állampolgárok panaszainak enyhítésére, orvoslására.

A településbiztonsági stratégia megalkotásának általános célja, hogy amint a kiírás is tartalmazza, a Polgárőrség bevonásával létrejöjjön egy olyan komplex megközelítés, amely összefogja a meglévő részstratégiákat és a bűnmegelőzés prioritásaira tekintettel koherens, áttekinthető rendszert hoz létre. Rövid távú célja a városi alrendszerek működésének összehangolása, biztonságtudatossá tétele és a különböző komponensek bűnmegelőzési szempontú finomhangolása. A Polgárőrség tekintetében elsődleges cél a társadalmi kohézió növelése. Hosszú távú célkitűzés az önkormányzat közbiztonsági koncepciójában megfogalmazott biztonságtudatos igazgatás gyakorlatának megismertetése és elfogadtatása a lakossággal, és a közösségi együttműködés katalizálása.

A településbiztonsági stratégia megalkotása során a szakmai munkában résztvevők bevonása az elsődleges cél. A Polgárőrség mellett szükséges és elengedhetetlen feltétel a Rendőrség, Katasztrófavédelem – mint állami rendfenntartási szervezetek bevonása, az Önkormányzati rendészet illetve a kerületben működő magán biztonsági társaságok együttműködése. Ezen túl mindazon társaságok és intézmények, amelyek részt vesznek a településbiztonság releváns alrendszereinek működtetésében, a zöldfelület karbantartástól egészen a kerületi média működtetéséig. A lakosság véleményének megismerése alapvető feladat, esetükben közvélemény-kutatás, míg a településbiztonság megteremtésében és fenntartásában közreműködő szervezetek vezetői tekintetében interjúk formájában célszerű megismerni és rögzíteni az elérni kívánt célokat, megfogalmazott szükségleteiket.

A Településbiztonsági stratégia kidolgozása által elérni kívánt célcsoport mindazon szervezetek vezetői, képviselői és illetékes munkatársai, akik a településbiztonság megteremtésében közreműködnek és az alrendszerek üzemeltetésében részt vesznek. Egy gondosan szervezett stratégia a végrehajtásában magabiztosságot, kiegyensúlyozottságot teremthet mindazok között, akik felelősek az egyes elemek működéséért. A lakosság tekintetében lényeges a folyamatos interakció, a beérkezett észrevételek megvizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele. A folyamatos párbeszéd javítja a stratégia végrehajtásának minőségét.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

Add a kezed!

A bűnmegelőzés egyik legfontosabb eleme a gyermek- és ifjúságvédelem. Ez a tevékenység elsősorban az iskoláskorú gyermekeket érinti, de a felvilágosítást nem lehet elég korán kezdeni. Színes előadásokkal, játékos bemutatókkal, az egészséges és hasznos életvezetésre vonatkozó tanácsokkal kell igyekezni a fiatalokat a szabadidő megfelelő és biztonságos eltöltésére nevelni, veszélyeztetettségüket megelőzni. A bűnmegelőzésnek kettős célja van: az áldozattá és az elkövetővé válás megelőzése. Gyermek- és ifjúkorban a sport, az élmény- és drámapedagógia, a kortárs segítés, a művészetterápia, az erőszakmentes kommunikáció és konfliktusmegoldás módszereit alkalmazza, kutatja, fejleszti tovább.

A bűnmegelőzés egyik legfontosabb eleme a gyermek- és ifjúságvédelem. Ez a tevékenység elsősorban az iskoláskorú gyermekeket érinti, de a felvilágosítást nem lehet elég korán kezdeni. Színes előadásokkal, játékos bemutatókkal, az egészséges és hasznos életvezetésre vonatkozó tanácsokkal kell igyekezni a fiatalokat a szabadidő megfelelő és biztonságos eltöltésére nevelni, veszélyeztetettségüket megelőzni. A bűnmegelőzésnek kettős célja van: az áldozattá és az elkövetővé válás megelőzése. Gyermek- és ifjúkorban a sport, az élmény- és drámapedagógia, a kortárs segítés, a művészetterápia, az erőszakmentes kommunikáció és konfliktusmegoldás módszereit alkalmazza, kutatja, fejleszti tovább.

Célunk, hogy szorosabb együttműködést és gördülékenyebb információáramlást alakítsunk ki a különböző szakterületeken tevékenykedő szakemberek és intézmények között, tartalmas tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek, valamint közérthető és szórakoztató módon lássuk el tanácsokkal a gyermekeket és a fiatalokat.

A XV. kerületi Önkormányzat 2016 novemberében elfogadta a kerületi Drogellenes stratégiát a Cselekvési tervvel, 2017 februárjában pedig az Ifjúsági stratégiát és Cselekvési tervet. Mindkét anyag elkészítését hosszú munka előzte meg, melyben a korosztállyal közvetve vagy közvetetten foglalkozó szakemberek, a lakosság és a fiatalok is részt vettek. A szakai munkát egy átfogó kerületi ifjúságkutatás alapozta meg, amely 2016 évben készült el. Mindkét stratégia egyik kiemelt feladata a prevenció. Hangsúlyosan jelenik célként a szakemberek közötti kommunikáció, a fiataloknak szóló prevenciós programok, képzések szervezése, melyhez az önkormányzat anyagi forrásokat is biztosít.

A stratégiák, a cselekvési tervek és az ifjúságkutatás tanulmánya letölthető a www.bpxv.hu oldalon.

Az „Add a kezed!” projekt gyermek- és ifjúságvédelmi komponensei teljes mértékben illeszkednek a cselekvési tervek céljaihoz, melyet az önkormányzat támogat.

Továbbképzések pedagógusoknak, gyermekvédelmi szakembereknek

Az önkormányzat szükségesnek tartja, hogy összefogja a kerületi iskolákban azon pedagógusokat, akik iskolai szinten foglalkoznak a gyermek- és ifjúságvédelemmel. Fontos, hogy ők ismerjék egymást, és ismerjék azokat a rendszereket, intézményeket, szakembereket, akik segítséget tudnak nekik adni az iskolai szinten a problémák megelőzésében, és a kialakult helyzetek kezelésében. A projekt során ezek a pedagógusok és a gyermekvédelmi szakemberek közös képzést kapnak olyan témákban, amiket később tudnak hasznosítani, illetve kialakul közöttük egy szorosabb együttműködés.

Közvetlen célok:
Rövid távú célok:
Hosszútávú célok:

A bűnmegelőzés integrálása családi, iskolai programokba

A bűnmegelőzés családi és iskolai programokba integrálásnak fontosságát indokolja, hogy a család és az iskola az elmúlt időszakban eltávolodtak egymástól, nehézkes a kommunikáció. A szülők sokszor nem tudják, hogy a gyermek problémáival, a családot érintő nehézség esetén kihez, milyen módon fordulhatnak.

Célunk, hogy a projekt segítségével erősítsük az együttműködést a bűnmegelőzés területén a nevelési-oktatási intézmények szereplői, a szülők, a szakemberek (intézmények és civil szervezetek) és a rendőrség között. Ezeken túl a konferenciák segítségével egyfajta szemléletváltást, gondolkodásbeli hozzáállás formálást szeretnénk elérni.

Közvetlen célok:
Rövid távú célok:
Hosszútávú célok:

KOMA Bázis közösségi színház előadásai

A KOMA Bázis közösségi színház, megalakulása óta foglalkozik fiatalokkal, különös figyelemmel a 14-29 éves, hátrányos helyzetű és marginális társadalmi csoportokra és családjaikra. Programjainkban e célcsoport sajátosságainak és szükségleteinek alapos ismeretére építünk. "Kísérlet" című közösségi színházi előadásunkban egy őket súlyosan érintő problémát dolgozunk fel újszerű módon.

A közösségi színház lehetőséget nyújt arra, hogy a közösség valós problémáit mutassa be úgy, hogy azt sokkal hitelesebbnek érezzük az által, hogy azok mesélik el saját történeteiket a színpadon, akik valóban átélték a megmutatott szituációkat.

A közösségi színház alkotói folyamata önmagában egy prevenciós program, hosszabb távon pedig előmozdítja a kapcsolati kultúra fejlődését, a kölcsönös bizalom erősödését, az önazonosság elmélyülését és motiválja a közösség iránti felelősségvállalást, képes hozzájárulni a szociális nehézségekkel élő, vagy a tehetetlenség állapotába került, jövőkép nélküli fiatalok és közösségeik fejlődéséhez.

A KOMA Bázis DROG munkacímű közösségi színházi előadása létrehozásában 6-9 fő civil, a kábítószer használat, függőség, józanodás témakörökben közvetlenül vagy közvetetten érintett, 15-30 éves fiatal vesz részt.

A partnerintézményeink (középiskolák, szociális és szenvedélybeteg-ellátó intézmények) segítségével és felhívás útján toborzott szereplőknek 3 hónapos intenzív témafeldolgozó- és próbafolyamat keretében nyújtunk önismereti, prevenciós, művészeti, készség- és közösségfejlesztő programokat. A KOMA Bázis színházi- és szociális szakemberei mellett egy tapasztalati szakértő, talpraállt szenvedélybeteg is közreműködik a munkafolyamatban: Kubiszyn Viktor, az előadás írója. Az előadás történetét a résztvevők témához kapcsolódó saját élményei és tapasztalatai adják.

Az előadást a bemutatót követően prevenciós és érzékenyítő jelleggel játsszuk tovább a XV. kerületi középiskolák és a szélesebb közönség számára, minden előadás után csoportos témafeldolgozó beszélgetéssel egybekötve.

A szabadidő hasznos eltöltését célzó programoknál közvetlen célcsoportunk szempontjából célunk, hogy megismerjék a szerhasználat veszélyeit, a függőség természetét. Képesek legyenek felismerni az addiktív működésmód jellemzőit, megfogalmazni és felvállalni problémáikat, dolgozni azok megoldásán. Célunk, hogy alternatívára, építő tevékenységekre leljenek, felelős tagjai lehessenek közösségüknek, hozzátartozóik megtanuljanak együtt változni az érintett családtagjukkal, megfelelő támaszt biztosítva számukra.

Közvetett célcsoportunk szempontjából az előadásokat követő prevenciós célú beszélgetések még közelebb segítik a nézőket a probléma gyökereihez, a megoldási, változtatási lehetőségek megismeréséhez. A függőség kialakulásának szempontjából veszélyeztetett nézőközönség könnyebben, nagyobb biztonsággal lehet képes segítségért fordulni, megfelelő programokban részt venni fejlődésük, változásuk érdekében. A nem érintettek pedig közelebb kerülhetnek a problémakör elfogadásához, megértéséhez, a megfelelő segítségnyújtás megismeréshez.

KAPCSOLAT

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!

×

Adatvédelmi Nyilatkozat

A feliratkozásnál megadott adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át. A megadott adatokat kizárólag a megjelölt célra használjuk fel. Az adatait addig őrizzük meg, ameddig a megjelölt célhoz szükséges, vagy amig annak törlését nem kéri.

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

36 1 305-3110

×

Adatvédelemi tájékoztató

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat, vagy információt nyújt számunkra. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kérdéseire és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít a hírlevélhez történő csatlakozáshoz.

Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük

II: Honlapunk optimális használata

Főszabályként bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.

Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk, hogy milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja ki, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz.

III: Fogalom-meghatározások

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím.

V. Az adatkezelő

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeivel Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal látja el.
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postafiók: 1601 Budapest, Pf. 46.
Telefon: +36 1 305 3100
E-mail: info@bpxv.hu
weboldal: www.bpxv.hu

VI. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Adatkezelésre a honlap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy kéréseit teljesítsük vagy az Ön által kért szolgáltatást közvetítsük. Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.

VII. Az adatfeldolgozó

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatai törlését, amely intézkedést az Adatkezelő elérhetőségeinek felhasználásával bármely módon megtehet. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

IX. Rendelkezés a személyes adatokról

Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.

Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 napon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

X. Adatbiztonsági intézkedések - adatvédelem

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék.

Kötelezi magát továbbá, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. Adattovábbítás lehetősége

Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

XII. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő

  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulása hiányában jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi, illetve
  2. b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ez az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat.

XIII. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időrel módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.

Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

XIV. Jogérvényesítés lehetősége

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője adta ki.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017. május 19.

×

Információ az internetes sütikről

Mik azok a sütik, angolul "cookies"?

A süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Szinte minden weboldal használ sütiket, mivel azok nélkül a zökkenőmentes működés elképzelhetetlen.

Mire használjuk a sütiket?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a honlap üzemetetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Fontos szerepe van a sütiknek a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez. Ennek keretében adatokat kapunk a honlap és egyes oldalainak látogatottságáról, arról, hogy a felhasználó mennyi időt töltött egy-egy oldalon, a használt böngészőről és az eszközön futó operációs rendszerről. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a sütik személyes adatot?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Kivételt képeznek például azok a sütik, amik a böngésző számára megjegyezhetővé teszik a bejelentkezési adatokat vagy egy webáruházban megőrizhetővé teszik a kosárba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A sütik törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok többsége alapértelmezett esetben engedélyezi a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Ellenőrizze a böngésző süti beállításait!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépet csak ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépet más is használja(például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját, melyet legkényelmesebben az automatikus frissítés beállításával érhet el.

×

Impresszum

Az addakezed.bpxv.hu címen található honlap Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának "ADD A KEZED!" - elnevezésű bűnmegelőzési projektjének hivatalos honlapja.

Felelős kiadó: dr. Lamperth Mónika jegyző

A honlap szerkesztője: Deák Zsolt
email címe: deak.zsolt@bpxv.hu

Az addakezed.bpxv.hu aldomain tulajdonosa Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

Tárhelyszolgáltató: Zomsys Media Kft
Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos út 99.